Link tải về http://www.lingoes.net/en/translator/download.htm

Bạn nào muốn nhận bộ từ vựng bằng hình ảnh dễ học, dễ nhớ thì để lại thông tin, bên mình sẽ gửi cho bạn bộ từ từ vựng đầy đủ này.