1. Hãy ôn lại ngày học đầu tiên

2. Bây giờ bạn hãy nghe lại toàn bộ đoạn hội thoại, chú ý đến những chỗ lên giọng.

Hãy nghe lại 1 lần nữa và điền vào những chỗ trống.

Saying hello
1
– Hi!
– _______’s _______ going?
2
– Good _______!
– _______ to _______ you again!
3
– Hey _______!
– _______’s _______?
4
– How _______ _______ doing?
– How are _______? It’s _______ a _______ time.
5
– Hello!
– _______ _______!

Saying goodbye
6
– _______ _______ later!
– Take _______!
7
– So _______!
– Take _______ _______!
8
– Bye!
– _______ _______ _______ _______!
9
– Bye!
– _______ _______ _______!
10
– Sorry, but _______ _______ _______ go.
– Okay. _______ a _______ _______!

Đáp án:

Saying hello
1
– Hi!
– How’s it going?
2
– Good morning!
– Nice to see you again!
3
– Hey there!
– What’s up?
4
– How are you doing?
– How are you? It’s been a long time.
5
– Hello!
– Good afternoon!

Saying goodbye
6
– See you later!
– Take care!
7
– So long!
– Take it easy!
8
– Bye!
– Have a good day!
9
– Bye!
– See you soon!
10
– Sorry, but I’ve got to go.
– Okay. Have a good one!

Để ghi nhớ, bạn hãy nghe và, bấm dừng lại và lặp lại đoạn hội thoại, cố gắng lặp lại đúng như ngữ điệu của giáo viên nhé.

 

3. Nào chúng ta hãy cùng luyện tập với những đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

Bài tập 1

Nghe và lặp lại.

Hello!
Good _______!
Hi _______, it’s me!
It’s been _______.
I know!
Long _______, no see!
Hey!
Hello!
_______ afternoon, my friend.
It’s _______ been a _______.
It’s great to see you _______!

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Hello!
Good morning!
Hi there, it’s me!
It’s been ages.
I know!
Long time, no see!
Hey!
Hello!
Good afternoon, my friend.
It’s sure been a while.
It’s great to see you again!

Bài tập 2

Nghe và lặp lại.

_______!
Okay, see you!
Have a great _______.
So long. _______ care.
Thanks! See you _______!
Have a good evening.
It was _______ to see you.
You do the _______.
Nice to see _______, too!
I’d love to stay, but I’ve _______ to go.
It’s been _______! Have a good one!
See you _______.

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Goodbye!
Okay, see you!
Have a great afternoon.
So long. Take care.
Thanks! See you soon!
Have a good evening.
It was nice to see you.
You do the same.
Nice to see youì, too!
I’d love to stay, but I’ve got to go.
It’s been fun! Have a good one!
See you tomorrow