1. Hãy ôn lại ngày học đầu trước

2. Bây giờ bạn hãy nghe lại toàn bộ đoạn hội thoại, chú ý đến những chỗ lên giọng.

Hãy nghe lại 1 lần nữa và điền vào những chỗ trống.

Asking “How are you?”
1
– How _______ you _______ today?
– _______good, thank you.
2
– _______’s _______ going _______ _______?
– _______ _______ bad.
3
– How _______ _______ _______ lately?
– I _______ complain.
4
– _______ how’s _______?
– Great! How _______ _______?
5
– What’s _______ _______?
– _______ special. _______ about _______?
6
– _______ _______ you?
– _______, thanks. How _______ _______?

7
– What’s up?
– _______ _______. What’s up _______ _______?
8
– What’s _______ with you?
– _______ _______, same ol.
9
– So what have you _______ _______ _______ lately?
– Oh, _______ know, the _______.

 

Đáp án:

Asking “How are you?”
1
– How are you doing today?
– Pretty good, thank you.
2
– How’s it going with you?
– Not too bad.
3
– How have you been lately?
– I can’t complain.
4
– So how’s everything?
– Great! How about you?
5
– What’s going on?
– Nothing special. How about you?
6
– How are you?
– Fine, thanks. How about you?

7
– What’s up?
– Not much. What’s up with you?
8
– What’s new with you?
– Same ol, same ol.
9
– So what have you been up to lately?
– Oh, you know, the usual.

 

Để ghi nhớ, bạn hãy nghe và, bấm dừng lại và lặp lại đoạn hội thoại, cố gắng lặp lại đúng như ngữ điệu của giáo viên nhé.

3. Nào chúng ta hãy cùng luyện tập với những đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

Nghe và lặp lại.

How’s _______ going with you?
I _______ complain.
How _______ you?
Oh, _______ know, the same.
Hey, how _______ you doing?
Great! How _______ you been?
_______ too bad. It’s good to see you again!
Hey, what’s up?
What’s up _______ you?
Not _______, really. Nothing new.
What have you _______ up _______?
The _______, you know.
How about you?
Oh, _______ol’, same ol’.

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

How’s it going with you?
I can’t complain.
How about you?
Oh, you know, the same.
Hey, how are you doing?
Great! How have you been?
Not too bad. It’s good to see you again!
Hey, what’s up?
What’s up with you?
Not much, really. Nothing new.
What have you been up to?
The usual, you know.
How about you?
Oh, same ol’, same ol’.