1. Hãy ôn lại ngày học đầu trước

2. Bây giờ bạn hãy nghe lại toàn bộ đoạn hội thoại, chú ý đến những chỗ lên giọng.

Hãy nghe lại 1 lần nữa và điền vào những chỗ trống.

Introducing yourself
1
– Good _______. My _______ _______ Anna.
– _______ is Jason. But _______ _______ me Jase.
2
– Hello, _______ Jase.
– _______ _______ meet _______. _______ Anna.
3
– Hi, I’m Jase.
– _______ Anna. Nice _______ _______ you.
4
– _______ Anna. _______ you _______?
– Jason. _______ please _______ me Jase.

Introducing others
5
– Jase, _______ you _______ Michael?
– No, I _______. Great _______ meet you!
6
– I’d _______ _______ introduce my _______, Kevin.
– Hello, Kevin. _______ a _______ _______ meet you.
7
– Hello, I’m Anna. And _______ _______ my friend, Michael.
– _______ to _______ you!
8
– Jase, _______ like _______ _______ meet Michael.
– Hi, Michael. _______ nice _______ _______ you.
9
– _______ the _______ _______ you know _______ other?
– Yes, _______ do. We _______ _______ before.

Đáp án:

Introducing yourself
1
– Good afternoon. My name is Anna.
– Mine is Jason. But everyone calls me Jase.
2
– Hello, I’m Jase.
– Great to meet you. I’m Anna.
3
– Hi, I’m Jase.
– I’m Anna. Nice to meet you.
4
– I’m Anna. And you are?
– Jason. But please call me Jase.

Introducing others
5
– Jase, have you met Michael?
– No, I haven’t. Great to meet you!
6
– I’d like to introduce my colleague, Kevin.
– Hello, Kevin. It’s a pleasure to meet you.
7
– Hello, I’m Anna. And this is my friend, Michael.
– Happy to meet you!
8
– Jase, I’d like you to meet Michael.
– Hi, Michael. It’s nice to meet you.
9
– Do the two of you know each other?
– Yes, we do. We met once before.

Để ghi nhớ, bạn hãy nghe và, bấm dừng lại và lặp lại đoạn hội thoại, cố gắng lặp lại đúng như ngữ điệu của giáo viên nhé.

3. Nào chúng ta hãy cùng luyện tập với những đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

Bài tập 1

Nghe và lặp lại.

Hello, _______ name is Mohammed.
_______ to meet you. I’m Sue.
_______ Anne, and you are?
Doug. I’m _______ _______ to meet you!
Hi, I’m Maria.
_______ _______name?
It’s Raymond. But _______ calls me Ray.
Hello, I’m Isabella but _______ _______ me Belle.
It’s _______ a _______ to meet you, Belle.
My name is Daniel.

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Hello, my name is Mohammed.
Nice to meet you. I’m Sue.
I’m Anne, and you are?
Doug. I’m so glad to meet you!
Hi, I’m Maria.
What’s your name?
It’s Raymond. But everybody calls me Ray.
Hello, I’m Isabella but please call me Belle.
It’s such a pleasure to meet you, Belle.
My name is Daniel.

Bài tập 2

Nghe và lặp lại.

I’d _______ you _______ meet Luis.
Luis, _______ is Sofia.
Sofia, Luis.
Hello. We _______ _______ before.
James, _______ you know Emma?
No, I _______ think so.
No, _______ the _______ time.
How are you? Hello!
I’d like to _______ my friend.
William, _______ Ahmed.
It’s great to _______ meet you.
Nice to meet _______too.

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

I’d like you to meet Luis.
Luis, this is Sofia.
Sofia, Luis.
Hello. We met once before.
James, do you know Emma?
No, I don’t think so.
No, it’s the first time.
How are you? Hello!
I’d like to introduce my friend.
William, meet Ahmed.
It’s great to finally meet you.
Nice to meet you, too.