1. Hãy ôn lại ngày học đầu trước

2. Bây giờ bạn hãy nghe lại toàn bộ đoạn hội thoại, chú ý đến những chỗ lên giọng.

Hãy nghe lại 1 lần nữa và điền vào những chỗ trống.

Exchanging Personal Information
1
– _______ you _______ friend of _______?
– _______, I _______.
2
– Do _______ go _______ school _______?
– Yes, it’s _______ a _______ minutes _______ here.
3
– _______ _______ long have _______ _______ Kristina?
– _______ _______ her since _______ school.
4
– _______ you _______ _______ here?
– _______, just _______ the _______.
5
– I’m _______, _______ your name _______?
– _______ Jase.
6
– _______ are you _______?
– _______ _______ the U.S.

7
– _______ how _______ you _______ David?
– _______, we _______ _______.
8
– How _______ _______ you _______ working _______?
– For _______ a _______.

Đáp án:

Exchanging Personal Information
1
– Are you a friend of Hana’s?
– Yes, I am.
2
– Do you go to school nearby?
– Yes, it’s just a few minutes from here.
3
– So how long have you known Kristina?
– I’ve known her since high school.
4
– Do you live around here?
– Yes, just down the block.
5
– I’m sorry, what’s your name again?
– It’s Jase.
6
– Where are you from?
– I’m from the U.S.

7
– So how do you know David?
– Actually, we just met.
8
– How long have you been working here?
– For about a month.

Để ghi nhớ, bạn hãy nghe và, bấm dừng lại và lặp lại đoạn hội thoại, cố gắng lặp lại đúng như ngữ điệu của giáo viên nhé.

3. Nào chúng ta hãy cùng luyện tập với những đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

Nghe và lặp lại.

Do you _______ around _______?
Yes, I _______, It’s _______ far.
How about you?
No, I _______ _______to go by car.
How do you know Nina?
We _______ _______ this afternoon.
Have you _______ each other _______?
We’ve been friends _______ June.
Sorry, _______ your name again?
No problem. It’s Jack.
Sorry, _______ got to be going;
but I’ll be right _______.

 

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Do you work around here?
Yes, I walk, It’s not far.
How about you?
No, I have to go by car.
How do you know Nina?
We just met this afternoon.
Have you known each other long?
We’ve been friends since June.
Sorry, what’s your name again?
No problem. It’s Jack.
Sorry, I’ve got to be going;
but I’ll be right back.

 

Bài tập 2

Nghe và lặp lại.

_______ you a student?
Yes, I _______. How about you?
No, I’m _______.
I _______ _______ a company full-time.
What do you do?
I _______ _______ IT.
Oh, _______? I’m _______ computer technology.
How _______ have _______ been _______ there?
For _______ a year.
_______ do you live?
_______ too far from here.

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Are you a student?
Yes, I am. How about you?
No, I’m not.
I work for a company full-time.
What do you do?
I work in IT.
Oh, really? I’m studying computer technology.
How long have you been working there?
For about a year.
Where do you live?
Not too far from here.