1. Hãy ôn lại ngày học đầu trước

2. Bây giờ bạn hãy nghe lại toàn bộ đoạn hội thoại, chú ý đến những chỗ lên giọng.

Hãy nghe lại 1 lần nữa và điền vào những chỗ trống.

Asking for information
1
– Could you please _______ me what _______ it is?
– Sure. It’s _______ past _______.
2
– _______ you tell me the _______ _______ to get to the train _______?
– I’m _______, I’m _______ from around _______.
3
– Do you _______ any _______ know the _______ password?
– _______, I don’t _______ you _______ one.
4
– I’m sorry to _______ you. I’m _______ for a coffee _______ called the Last _______.
– I _______ think I _______ that one.
– Well, thanks _______.

Đáp án:

Asking for information
1
– Could you please tell me what time it is?
– Sure. It’s quarter past three.
2
– Could you tell me the best way to get to the train station?
– I’m sorry, I’m not from around here.
3
– Do you by any chance know the wifi password?
– Actually, I don’t think you need one.
4
– I’m sorry to bother you. I’m looking for a coffee shop called the Last Drop.
– I don’t think I know that one.
– Well, thanks anyway.

Để ghi nhớ, bạn hãy nghe và, bấm dừng lại và lặp lại đoạn hội thoại, cố gắng lặp lại đúng như ngữ điệu của giáo viên nhé.

3. Nào chúng ta hãy cùng luyện tập với những đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

Nghe và lặp lại.

Do you by _______ chance _______ where the _______ bus stop is?
There’s one _______ _______ the street.
Thanks!
Don’t _______ it.
Excuse me, I _______ _______ get to the airport. _______ the fastest _______?
I’m sorry, _______ _______ not sure.
Well, thanks _______!
I’m sorry _______ _______ you, but I’m _______ _______ this address.
Oh, _______ just down the _______.
Thanks a _______! You _______!

Bây giờ bạn hãy tập nói theo tiếng nhạc

Do you by any chance know where the closest bus stop is?
There’s one right across the street.
Thanks!
Don’t mention it.
Excuse me, I need to get to the airport. What’s the fastest way?
I’m sorry, but I’m not sure.
Well, thanks anyway!
I’m sorry to bother you, but I’m looking for this address.
Oh, that’s just down the block.
Thanks a million! You bet!