Các bạn vui lòng học đúng tiến độ. Khi nào các bạn học xong các bài trước thì mới có thể học bài này.